Sjukdomar illern kan råka ut för

Binjuresjukdom:

Vissa illrar, speciellt äldre, kan få tumörer på sina binjurar. Binjurarna producerar hormoner och en tumör orsakar abnormala mängder hormon. Det vanligaste första symptomet är håravfall på kroppen med start på baken och sedan framåt på sidorna till huvudet. Viktförlust är vanligt, och sexuellt beteende kan återkomma hos kastrerade illrar. Tumören måste opereras, man kan också ge medicin, men detta lär enbart lindra symptomen, den botar inte sjukdomen.

Insulinom:

Insulinom är en cancer på bukspottskörteln (på de Langerhansska cellöarna vilka producerar insulin). Tumörerna orsakar överskott av insulin vilket driver glucosen i blodet in i kroppens celler vilket orsakar hypoglycermia - lågt blodglukos (motsatsen till diabetes). Symptomen kan vara viktförlust, letargi, svaghet i bakben och även kramper. Operation är vanligen det bästa valet, medicinering kan göras, men effekten är enbart temporär.

Lymfosarkom:

Lymfosarkom är en av de vanligaste cancersjukdomarna hos illrar. Det är en sjukdom som inte har något botemedel, men man kan hejda förloppet med korticon och allmän omvårdnad.

Förkylning:

Illrar kan smittas av människors förkylningar. En vuxen iller som är vid god kondition bör bli frisk igen efter några dagar. Se till att illern får mycket att dricka och låt honom sova så mycket han vill. Om förkylningen verkar svår eller ihärdig bör man ta honom till en veterinär.

 

Överhettning:

Illrar är känsliga för värme. Redan temperaturer över 27 grader Celcius kan bli livshotande om de inte har tillgång till skugga och vatten.

Valpsjuka:

Valpsjuka är ett virus som är nästan 100 % dödligt. När väl symptomen uppkommer är vacination vanligtvis ineffektivt. Vaccination är bra att förhindra denna dödliga sjukdom (alla oskyddade illrar är i riskzonen). Valpsjuka kan överföras från hundar, illrar och vilda djur. Det kan också transporteras på hud eller kläder i flera timmar. Illervalpar bör vaccineras vid 2 tillfällen, vid 8v och 12v om mamman inte är vaccinerad. Om hon är det så behövs bara vid 12v. Den vuxna illern behöver ytterligare en spruta vid 1 års ålder och därefter en gång om året. Vaccinet man använder är FEBRIVAC Dist.

Olika sjukdomssymptom

Kräkning:

En iller kan kräkas någon enstaka gång av stress eller att han äter för mycket eller för snabbt, men om det är spår av blod i det som kommer upp, eller om det upprepas bör du uppsöka veterinär. Kan också vara tecken på magsjuka.

Håravfall:

Om endast svansen tappar hår kan det vara på grund av stress eller sommarsvans. Oftast växer då håren tillbaka nästa gång illern fäller. Vissa illrar kan även tappa håret där om de är allergiska mot något (te.x. sköljmedel) eller vid vissa säsongsfällningar. Om håravfallet är på kroppen med början på baken och fortsätter mot huvudet bör du uppsöka veterinär omedelbart. Detta är ett av symptomen på tumörer på binjurarna vilket måste opereras.

Framfall av rektum:

Ibland kan illrars ändtarm sticka ut. Detta kan inträffa om han behöver anstränga sig ovanligt hårt i toalådan. Längre peroider med mjuk mat kan också vara orsaken. Om det inte rättar till sig själv efter en dag eller två bör du kontakta din veterinär.

Svaghet i bakbenen:

Ett tecken på tumörer på binjurarna är plötslig svaghet i bakbenen eller i allmänhet sämre balans. Det kan också vara en form av sockersjuka eller bara ett resultat av hög ålder. Om din iller är ung eller visar andra sjukdomstecken måste du uppsöka en veterinär snarast.

Ingen avföring:
Om din iller går på lådan utan att det blir något resultat är risken stor att han har en förstoppning någonstans i matsmältningssystemet. Illern behöver komma till en veterinär snabbt, sitter något fast i tarmarna kan han dö inom 25-48 timmar om det inte tas bort.

In English

Adrenal:
Some ferrets, especially older ones, can get tumors in their adrenal glands. The adrenal glands produce hormones and a tumor causes abnormal amounts of hormones. The most common first symptom is loss of hair on the body, starting with the butt and then forward on the sides to the head. Weight loss is common, and sexual behavior may recur in neutered ferrets. The tumor has to be removed surgery, it can also be given medicine, but this only relieves the symptoms, it does not cure the disease.

Insulinoma:
Insulinoma is a cancer of the pancreas (in the cells of Langerhans, which produce insulin). The tumors cause excess insulin, which drives glucose in the blood into the body's cells causing hypoglycermia - low blood glucose (opposite of diabetes). Symptoms may include weight loss, lethargy, weakness in the hind legs, and even seizures. Surgery is usually the best choice, medication can be done, but the effect is only temporary.

Lymphosarcoma:
Lymphosarcoma is one of the most common cancers in ferrets. It is a disease that has no cure, but you can slow down the process by kortison and general nursing.

Cold:
Ferrets can catch human colds. An adult ferret that is in good condition should be healthy again after a few days. Make sure the ferret get much to drink and let him sleep as much as he wants. If the cold seem severe or persistent, you should take him to a vet.

 
Overheating:
Ferrets are sensitive to heat. Already in temperatures above 27 degrees Celsius can be life threatening if they do not have access to shade and water.

Distemper:

Distemper is a virus that is nearly 100% fatal. Once symptoms shows vacination is generally ineffective. Vaccination is good to prevent this deadly disease (all unprotected ferrets are at risk). Distemper can be transmitted from dogs, ferrets and wild animals. It can also be transported on the skin or clothing for several hours. Ferret kits should be vaccinated at two occasions, at 8v and 12v if the mother is not vaccinated. If she is it's needed only at 12v. The adult ferret need another injection at 1 year of age and then once a year. The vaccine used is FEBRIVAC Dist.

Various disease symptoms

Vomiting:
A ferret may vomit occasionally by stress or that he eats too much or too quickly, but if there are traces of blood in whats comes up, or if it is repeated, consult a veterinarian. Can also be a sign of an upset stomach.

Hair loss:
If only the tail losing hair it can be due to stress or summer tail. Most often the hair grows back the next time the ferret shed. Some ferrets can also lose hair where if they are allergic to anything (like softener) or at certain seasonal precipitation. If hair loss is on the body, starting with butt and continue to the head, you should consult a veterinarian immediately. This is one of the symptoms of adrenal tumors, which requires surgery.

Prolapse of the rectum:
Sometimes ferrets rectum protrude. This can happen if he needs to make an unusually hard effort in the litterbox. Longer periodes with soft food can also be the cause. If it does not correct itself after a day or two, contact your veterinarian.

Weakness in the legs:
Signs of adrenal tumors are sudden weakness in the hind legs or generally poor balance. It can also be a form of diabetes or just a result of old age. If your pet is young or showing other signs of illness, you must consult a veterinarian immediately.

No stool:
If your ferret is on the box without getting any result is very likely that it's a blockage somewhere in the digestive system. The ferret needs to get to a vet quickly, is something stuck in the intestines, he can die within 25-48 hours if it is not removed.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

15.11 | 19:57

Hejsan,
Vi är sugna på att skaffa en iller.
Är det någon som har en kull på gång?
Med vänlig hälsning, Sara

...
03.11 | 10:28

Hej!
Hur går det till att köpa en iller hos er? Jag är intresserad av att köpa en valp.
Vänligen
Pernilla

...
29.09 | 12:18

Har du illrar just nu?

...
23.06 | 13:30

Hej har en iller som nylige blivit av med sin kompis ochvletar nu efter en ny vän åt henne 😊 undrar därför om de är några valpar eller omplaceringar på g?

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS